ความหลากหลายทางชีวภาพ

การมีสิ่งชีวิตนานาชนิด นานาพันธ์ุในระบบนิเวศอันเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย ซึ่งมีมากมายและแตกต่างกันทั่วโลก

ภาพสิ่งมีชีวิต

การมีสิ่งชีวิตนานาชนิด นานาพันธ์ุในระบบนิเวศอันเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย

ข้อมูลเชิงพื้นที่แสดงความหนาแน่นของสิ่งมีชีวิต

การมีสิ่งมีชีวิตนานาชนิดนานาพันธุ์ในระบบนิเวศอัน
เป็นแหล่งที่อยู่อาศัย

สถิติ

การมีสิ่งมีชีวิตนานาชนิด

ประเภทสิ่งมีชีวิต

จำแนกตามประเภทของสิ่งมีชีวิต

ข้อมูลสำรวจสิ่งมีชีวิต

จำนวนของสิ่งมีชีวิตที่สำรวจทุกสิ่งมีชีวิตในระบบ

สิ่งมีชีวิตที่สำรวจได้ในระบบ

ปริมาณการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์

เป็นผลรวมจาการสำรวจพันธุ์ไม้ จำแนกตามพื้นที่

ที่สุดของ มก.

ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซออกซิเจน

176.41

สาธิตเกษตร บางเขน

81.10

อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์

79.72

หอประชุมใหญ่

59.45

สถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์หาดวนกร

58.75

สวน 100 ปี หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ