ความเป็นมา

      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาที่มีการเรียน การสอน การวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพในทุกมิติ มีผลงานศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรชีวภาพทั้งพืช สัตว์ จุลินทรีย์ ในระดับชุมชน ในระดับชาติและระดับนานาชาติ แต่เนื่องจากข้อมูลทรัพยากรชีวภาพที่ได้ทำการศึกษาสำรวจ ยังไม่ได้ถูกรวบรวมและจัดเก็บอย่างเป็นระบบภายใต้โครงสร้างที่มีมาตรฐานเดียวกัน ข้อมูลจำนวนมากที่ได้จากการศึกษาสำรวจทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จึงไม่ถูกนำมาประมวลผลเพื่อการวางแผน ทั้งในด้านการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ การพัฒนาระบบคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อใช้ในจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ มีโครงสร้างตามมาตรฐานสากลและสามารถเชื่อมต่อกับคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในระดับประเทศและตรงความต้องการของชุมชน จึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและมีความจำเป็นเร่งด่วน ก่อนที่ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจซึ่งไม่ได้ถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบจะสูญหายไปอย่างน่าเสียดาย

      การพัฒนาคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลทรัพยากรชีวภาพของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีพื้นที่กระจายอยู่ทุกภูมิภาค ทั้งวิทยาเขต และศูนย์/สถานี จะมีผลให้มหาวิทยาลัยสามารถรวบรวมข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ ซึ่งเป็นทรัพย์สินอันมีค่าที่ต้องทำการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนสามารถบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันในระดับประเทศ โดยการเชื่อมโยงกับคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย (TH-BIF) และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ซึ่งคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพที่พัฒนาขึ้นภายใต้โครงสร้างที่มีมาตรฐานในระดับสากล และตรงความต้องการของชุมชน สามารถใช้เป็นระบบต้นแบบในการนำไปขยายผลเพื่อการใช้ประโยชน์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลความหลากหลายของสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และชุมชนในระดับประเทศ