สถิติ ปริมาณการกักเก็บคาร์บอน

เป็นผลรวมจากที่ต่างๆ จำแนกตามพื้นที่

ปริมาณการกักเก็บคาร์บอน

ปริมาณการกักเก็บคาร์บอน

สาธิตเกษตร บางเขน

242.56

ตัน

ปริมาณการกักเก็บคาร์บอน

อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์

111.51

ตัน

ปริมาณการกักเก็บคาร์บอน

หอประชุมใหญ่

109.61

ตัน

ปริมาณการกักเก็บคาร์บอน

สถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์หาดวนกร

81.74

ตัน

ปริมาณการกักเก็บคาร์บอน

สวน 100 ปี หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ

80.77

ตัน

ปริมาณการกักเก็บคาร์บอน

สวนประตูพหลโยธิน

77.84

ตัน

ปริมาณการกักเก็บคาร์บอน

สวนวรุณาวัน

56.27

ตัน

ปริมาณการกักเก็บคาร์บอน

ถนนวิโรจ อิ่มพิทักษ์

53.59

ตัน

ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซออกซิเจน

ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซออกซิเจน

สาธิตเกษตร บางเขน

176.41

ตัน

ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซออกซิเจน

อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์

81.10

ตัน

ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซออกซิเจน

หอประชุมใหญ่

79.72

ตัน

ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซออกซิเจน

สถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์หาดวนกร

59.45

ตัน

ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซออกซิเจน

สวน 100 ปี หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ

58.75

ตัน

ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซออกซิเจน

สวนประตูพหลโยธิน

56.61

ตัน

ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซออกซิเจน

สวนวรุณาวัน

40.93

ตัน

ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซออกซิเจน

ถนนวิโรจ อิ่มพิทักษ์

38.97

ตัน